Fiskālās disciplīnas padome pauž gandarījumu par sadarbību ar LZA Ekonomikas institūtu – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Fiskālās disciplīnas padome pauž gandarījumu par sadarbību ar LZA Ekonomikas institūtu

Fiskālās disciplīnas padome pauž gandarījumu par sadarbību ar LZA Ekonomikas institūtu

Decembrī bija noslēgusies Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta veiksmīga sadarbība ar Fiskālās disciplīnas padomi, kuras laikā LZA Ekonomikas institūta eksperte Dr.oec. Sandra Jēkabsone sniedza zinātniskās redakcijas pakalpojumus Padomes fiskālās ilgtspējas ziņojumam.

Fiskālās disciplīnas padome pauž gandarījumu par sadarbību ar LZA Ekonomikas institūtu un tā pētnieces Sandras Jēkabsones darbu: „Esam pateicīgi par visu darbu, kas tika ar izpratni ieguldīts Padomes ziņojuma kvalitatīvai izstrādei”.

Fiskālā ilgtspēja raksturo valsts spēju pildīt savus solījumus un finansiālās saistības, neradot papildus nodokļu slogu nākamajām paaudzēm. Fiskālās ilgtspējas neatņemama sastāvdaļa ir valsts parāda līmenis, ko izsaka procentos no IKP, kā arī uz vienu valsts iedzīvotāju. Latvijas valsts parāds finanšu krīzes laikā ievērojami pieauga un tas lika pievērst pastiprinātu uzmanību fiskālās ilgtspējas jautājumiem. Lai novērtētu fiskālo ilgtspēju ir jāņem vērā vairāki aspekti- ekonomikas izaugsmes temps (reālā IKP pieaugums), inflācijas un procentu likmju lielums, iedzīvotāju skaita un vecuma struktūras izmaiņas u.c. Latvijas gadījumā lielākie fiskālās ilgtspējas draudi ir saistīti ar demogrāfisko situāciju-Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrības novecošanos, kas prasa papildus izdevumus no valsts budžeta veselības aprūpei un sociālai aizsardzībai, kā arī salīdzinoši zemo produktivitāti un vājo investīciju dinamiku, kas var negatīvi ietekmēt potenciālo IKP (ekonomikas izaugsmes tempu nākotnē). Problēmas rada arī valdības realizētā procikliskā fiskālā politika, kā arī budžeta rezervju trūkums, kas ļautu mazināt ekonomisko svārstību radītās negatīvās sekas un pārciest nākamās ekonomiskās krīzes. Jāņem vērā arī tas, ka Latvija ir maza un atvērta ekonomika, kas ir jutīga pret dažādiem ārējiem satricinājumiem, kas var radīt negaidītu slogu valsts finansēm.

Pirmais Fiskālās ilgtspējas ziņojums tika publicēts 2017.gada 18. decembrī, un ar to var iepazīties Fiskālās disciplīnas mājaslapāhttp://fdp.gov.lv/fiskalas-ilgtspejas-zinojums-2017-2037