Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Team Members » Pārsla Eglīte

Pārsla Eglīte

Dr. geogr., Dr. hab. oec.(demogr.) Pārsla EglīteEducation:

 • 1998 Corresponding member of the LAS
 • 1997 Dr.hab.oec. (Demogr.) Degree on the set of works “Demographic Behavior of Latvian Population”.
 • 1968 Doctor of Geography degree with the dissertation “Formation of Latvian Urban Population”
 • 1958 University of Latvia, Faculty of Geography

Job, positions:

 • 1961 – present at the LAS Institute of Economics, researcher, leading researcher, research project manager
 • 1959 – 1961 LBAS sports association “Daugava” Tourist, mountaineering club instructor
 • 1958 Sigulda tourist base, instructor

Languages: Latvian, Russian, English

Research directions:

 • Changes in the number, composition and location of the Latvian population, their objective and subjective factors, demographic behavior;
 • Substantiation and evaluation of the state demographic policy;
 • Population health and vital behavior.

Scientific publications (scientific articles, monographs, books, including textbooks, reports and conference reports)

 • Eglīte P. The Challenge of Emigration for Population policy in Latvia. Uncertain Transformations – New Domestic and International Challenges. Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 2006, Riga: University of Latvia, 2006, 325-331 pp.
 • Eglīte P. (līdzautore) LATVIJA. Pārskats par tautas atīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2007, 117 lpp.
 • Eglīte P. Depopulāciju veicinošo apstākļu kopuma atšķirības Latvijas reģionos. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā // Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga: Zinātne, 2007, Nr. 4(15), 118.-129. lpp.
 • Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003. Projekta vadītāja: Zaiga Krišjāne. Pētnieku grupa: Andris Bauls, Māris Bērziņš, Māris Brants, Zane Cunska, Pārsla Eglīte, Ilze Gņedovska, Broņislavs Ivbulis, Gaļina Kaņējeva, Gatis Kristaps, Ženija Krūzmētra, Laila Kūle, Aija Lulle, Ieva Marga Markausa, Mareks Niklass, Iveta Pavlina, Nellija Titova, Sanita Vanaga, Armands Vilciņš, Inna Broņislava Zariņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007, XII + 240 lpp.
 • Eglīte P. National Policy for Increasing the Birth Rate in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. 1(54)/2008, 26-43 pp.
 • Eglīte P., Krišjāne Z. Dimensions and Effects of Labour Migration to EU Countries; the Case of Latvia. EU Labour Migration since Enlargement. England, ASHGATE, 2009, 269-290 pp.
 • Eglīte P., Pavlina I. (Contributors). The Baltic Countries: Population, Family and Family Policy. Vilnius: Institute for Social Research , 2009, 286 p.
 • Eglīte P. Response to Family Policy in Latvia. Promotion of Social Policies – an Investment in the Future. Riga: European Commission Representation in Latvia, University of Latvia, 2009, 114-125 pp.
 • Eglīte P. Dzimstība un ģimenes politika Latvijā 1990.-2009. gadā. LZA Vēstis, A daļa, 2011. g., 65. sējums, Nr. 3./4., 17.-33. lpp.
 • Eglīte P. Padomju okupācijas demogrāfiskās, sociālās un morālās sekas Latvijā. LZA Vēstis, A daļa, 2011. g., 65. sējums, Nr. 3./4., 86.106. lpp.
 • Eglīte P., Počs J., Gņedovska I., Ivbulis B. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 15. Cilvēka vērtība un tās skaitliskā izteiksme. Rīga, 2013, 166 lpp.
 • Eglīte P. Demogrāfiskā politika Padomju Latvijā // Baltijas valstis PSRS sastāvā: no poststaļinisma līdz pārbūvei. 1953-1990. Rīga: LU Latvijas Vēstures institūts, 2014, 89.-93. lpp.