Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Dovladbekova I., Berķe-Berga A.Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos, Biznesa augstskola Turība, 5.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004., 39.-45.lpp.Pensiju fondi – tautsaimniecības attīstību veicinošs faktors Latvijā
Dovladbekova I., Berķe-Berga A.Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, RTU Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2004.Ilgtermiņa kapitāla veidošanās problēmas Latvijā
Dovladbekova I., Nipers A.LU zinātniskie raksti, Rīga, 2004.Kooperatīvo nodokļu konkurence paplašinātā Eiropas Savienībā: situācija Baltijas jūras reģionā
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.11.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai
Eglīte P.Families in Eastern Europe. Contemporary Perspectives in Family Research, Vol.5. – City Univ. Of NY, 2004, pp.225.-236.Marriage and families in Latvia
Eglīte P.Latvijas Universitātes 62. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”.  – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004., 30.lpp.Iedzīvotāju sastāvā īpatnības Rīgas centrā un priekšpilsētās
Eglīte P.The Estonian Union for Child Welfare „Families in the process of change”, 2004, 7.-10.pp.Actual family policy and its results in Latvia
Eglīte P.Latvijas vēstnesis. Nr.157, 2004.gada 5.oktobrīDīvainības ģimenes atbalsta veidu pamatojumā
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. – Rīga, 2004., 58.-61.lpp.Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā
Eglīte P.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.11., Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 7.-20.lpp.Demogrāfiskās politikas vieta Latvijas sociālajā politikā
Eglīte P.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.11., Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 92.-111.lpp.Darbību izvēles īpatnības dažādās vecāko ļaužu grupās
Eglīte P. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. III Latvijas ģeogrāfu kongress, Rīga, 2004.gada 5.-6.novembrī. – Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2004, 11.-12.lpp.Rīgas iedzīvotāju skaita paredzamās pārmaiņas
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. – Rīga, 2004., 62.-66.lpp.Indivīda aktīvā mūža pagarināšana
Jirgena H.Statistikas pētījumi – sociālo zinātņu izglītības bāze. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004., 110.-117.lpp. (ar līdzautoriem).Statistikas un socioloģiskās informācijas apvienošana kā nosacījums sekmīgai pētniecībai
Jirgena H.Economic Science for Rural Development. – Jelgava: LLU EF, 2004., 121.-126.lpp.Saimniekošanas dažādošana Vidzemes uzņēmēju skatījumā
Jirgena H.Problems of enterprise development. – Szczecin: Scecina University of Agriculture, 2004., pp. 721.-731. (ar līdzautoru).Rural Development Problems in Vidzeme
Markausa I.M.Cilvēks un vide. Zinātniski metodisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2004., 29.-34.lpp.Ceļojumi pa Latviju un pastaigas – pieejama un vēlama atpūta
Markausa I.M.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.11. – Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004., 35.-76.lpp.Darbs un atpūta XXI gadsimtu sākot