Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Berdņikovs A., Puriņš G., Šulcs U.Latvijas Universitātes raksti. 686. Sēj. Politikas zinātne. Galv. red. Ž.Ozoliņa. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 94.-105.lpp.Tolerance versus sekulāriasms?
Berdņikovs A.Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. 3.laid. Atb. red. V.Tēraudkalna. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2005., 84.-99.lpp.Kristietības sociāli politiskā misija 21.gadsimtā: viens no iespējamiem skatījumiem
Berdņikovs A., Mihailovs I.Rīga: Baltijas Krievu institūts, 2005., 68 lpp.Globalizācija: mūsdienu transformācijas un to izpausmes
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.4,2005. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2005., 13.-18.lpp.Latvijas ekonomikas augsmes nosacījumi ES ekonomiskajā telpā
Čurkina I.BKI Starptautiskā zinātniski-praktiskās konferences materiāli. – Rīga, 2005., 58.-61.lpp.Latvijas MVU konkurētspējas nosacījumi šī brīža ES ekonomiskajā situācijā
Čurkina I.Humanities and Social Sciences. Latvia, No.1(45)/2005., 74.-94.pp.The history of economic crises in developing countries and crises possibility in Latvia.
Dovladbekova I., Šumilo Ē.Humanities and Social Sciences Latvia, Nr.1(45), 2005, 50.-61.pp.Social Capital Establishing Co-operation Networks : Conceptual and Economic Aspects
Dovladbekova I., Muravska T., Paas T.Pamplona, 2005.Changes and Challenges in High Education as the Precondition for competitive Development in the Baltic States
Dovladbekova I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Nr.10. – Rīga, 2005Latvijas finanšu sektora integrācijas ES vienotā finanšu tirgū
Dovladbekova I., Muravska T., PAAS T.Termas de Integracao. G.C. – GRAFICA DE COIMBRA, LDA, Portugal, 2005, 59.-78.pp.Higher Education in  the Baltic States
Dovladbekova I., Eteris E.RSU starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā, 2005.Financial Integration and freedom of banking services: the EU and Latvia
Dovladbekova I., Ščadro D.RTU zinātnisko rakstu krājums, 2005.Efektīva mārketinga stratēģija kā Latvijas komercbanku konkurētspējas paaugstināšanas faktors ES vienotā finanšu tirgū
Eglīte P.RTU zinātniskie raksti. 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 11.sējums. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2005., 43.-49.lpp.Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita un sastāva paredzamās pārmaiņas Latvijā
Eglīte P.Latvijas Universitātes 63. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2005., 34.-35.lpp.Pretišķība migrācijas plūsmu prognozēšanā
Eglīte P.The Parliament magazine, Issue 202, 25 April 2005, p.43.The most problematic issue …
Eglīte P.Ziemeļaustrumlatvijas daba un cilvēki reģionālā skatījumā. – Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2005., 63.-66.lpp.Igauņi Latvijas iedzīvotāju sastāvā pēc Otrā pasaules kara
Eglīte P.Zinātniskie raksti. 2004. Gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas. – Rīga: RSU, 2005., 42.-45.lpp.Sociālajās zinātnes gūto atziņu izplatīšanas grūtības
Eglīte P.Latvijas Vēstnesis. 2005.gada 10.novembris.Pētījums: iedzīvotāju skaits un sastāvs
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. – Rīga, 2005., 42.-44.lpp.Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. – Rīga, 2005., 45.-49.lpp.Indivīdu aktīvā mūža ilguma pagarināšana
Jirgena H. Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā. Proceedings of the International Scientific Conference – LZA, LMZN un LMZA, Jelgava, 2005., 72.-82.lpp. (ar līdzautoru)Būvniecības nozares attīstības efektivitātes ekonomiskie aspekti Latvijā
Jirgena H.Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā. Proceedings of the International Scientific Conference – LZA, LMZN un LMZA, Jelgava, 2005., 56.-68.lpp. (ar līdzautoru)Biodīzeļdegvielas un rapša sēklu ražošanas ekonomiskie aspekti Latvijā
Počs J., Počs U.Ekonomikas un juridiskās zinātnes galveni pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. – Rīga, 2005., 118.-120.lpp.Pasākumu komplekss Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai jaunajos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos