Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Berdņikovs A.IST4Balt News Journal. Vol.2. Ed. L.Novickis. September 2005 – August 2006, pp.16.-19.Social Challenges of Knowledge Society
Berdņikovs A.Komersanta Vēstnesis. Nr.40(46), 2006.gada 11.oktobris, 14.-15.lpp.Sadarbība ar tautiešiem citās zemēs ir svarīga arī ekonomikā
Berdņikovs A.Kultūras Forums. Nr.36(225), 2006.gada 22.-29.septembris, 2.lpp.Labvēlīgie laiki nepolitkorektām idejām?
Berdņikovs A. Starptautiskā akadēmiskā personāla konference „ Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi”. Programma u tēzes. – Rīga: RSU, 2006., 29.-31.lpp.Atstumtība un nedrošība Zināšanu sabiedrībā
Čurkina I.Latvijā par Eiropas Savienību: skats no mazā uz lielo. – LZA EI, 2006., 67.-78.lpp.Tiešās ārvalstu investīcijas: Latvijas vieta pasaules finanšu tirgū.
Čurkina I.Komersanta Vēstnesis. Nr.2006/42(48), 4.-6.lpp.Mājokļu „burbulis” un tā aktualitāte Latvijā
Dovladbekova I. Berdņikovs A.Starpaugstskolu zinātnisko praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. Programma un tēzes. – Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2006., 80.-81.lpp.Zināšanu sabiedrība, tās izglītības standarti un ar tiem saistītie riski
E EterisEuropean Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges – LU, 2006., 189.-201.lpp.„Economic patriotism” in the context of contemporary European integration
Dovladbekova I., Ščadro D.RTU zinātnisko rakstu krājums, 3.sērija, 12.sējums, RTU, 2006., 34.-43.lpp.Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēģijas nozīme baku konkurētspējas paaugstināšanā
Dovladbekova I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.Nr.11. – Rīga, 2006., 37.-42.lpp.Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors
Dovladbekova I. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.Ne.11. – Rīga, 2006., 71.-77.lpp.Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12.„Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.” (2006.gads)
Eglīte P. Expanding Borders: Communities and Identities. Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 2005. – Riga, University of Latvia, 2006., pp.141.-147.Coping with Aging of the Population
Eglīte P.LZA Vēstis A daļa, 2006.g.60.sēk/3-/4/Nr.41.-49.lpp.Latvijas iedzīvotāju skaitu un sastāvu raksturojošo ziņu avoti 20.gs.otrajā pusē
Eglīte P.Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimta sakumā. Stratēģiskās analīzes komisija, Zinātniski pētnieciskie raksti 3(9)/2006. – Rīga: Zinātne, 2006., 75.-88.lpp.Iedzīvotāju politikas uzdevumi un rīcības veidi
Eglīte P. (kopā ar līdzautoriem).Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts. – Rīga, 2006., 256.lpp.Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū
Eglīte P. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija Vides zinātne”. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006., 33.-34.lpp.Pilsētainavu dažādība un raksturīgās iezīmes
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M. Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12. – Rīga, LZA Ekonomikas institūts, 2006., 7.-57.lpp.Prombūtnes nodomi un pieredze
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. – Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2006, 42.-47.lpp.Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P.Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12. – Rīga: LZA Ekonomikas institūts. 2006., 75.-91.lpp.Iedzīvotāju novecošanās rosinājums uz darbību
Eglīte P. Markausa I.M., Pavlina I.Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12. – Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2006., 92.-129.lpp.Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g.
Eglīte P. The quality of Social Existence in a Globalising Word. XVI ISA World Congress of Sociology. Durban, South Africa, 23.-29. July 2006Leisure choice and its fulfillment in Latvia
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I.Arodbiedrību Avīze Nr.1. 2006., februāris, 5.lpp.Izceļojošie un Latvijā palikušie – vienlīdz labi
Jirgena H.Vadīšanas pamati. – LLU EF Uzņēmējdarbības un vadīšanas katedra, Jelgava, 2006., 235.-256.lpp.Motivācija uzņēmējdarbībā
Karnīte R., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gada. Nr.11. – Rīga, 2006., 66.-67.lpp.Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā
Markausa I.M.LPAk rakstu krājums Nr. VIII „Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, 2006., 194.-200.lpp.Noturīgais un mainīgais bērnu spēlēs un rotaļās
Markausa I.M.Letonika Nr.14. – Rīga, 2006., 151.-171.lpp.Laikmeta iezīmes bērnu spēlēs
Markausa I.M.Latvijas Universitātes 64. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”, Rīga: Latvijas Universitāte, 2006., 33.lpp.Jauniešu migrācijas nodomi