Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Berdņikovs A.Kas ir zināšanu sabiedrība? Zin. red. R. Karnīte. – Rīga: LZA EI, 2007., 20.-45.lpp.Virzoties uz zināšanu sabiedrību: jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz cilvēku un sabiedriskajām kustībām
Berdņikovs A. Aktuelle Probleme postsozialistscher Lander. Das Beispiel Lettland. Red. A.Reetz. – Wittenbach/SG: Verlag Wilhelm Surbir, 2007., 109.-111.Wechselwirkung von Staat un Diaspora
Berdņikovs A.Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. Zin. Red. I.M.Markausa. – Rīga: LZA EI 2007., 7.-24.lpp.Transnacionālisms kā viens no lielākajiem 21.gadsimta izaicinājumiem: nepieciešamība pēc vispusīgas pētnieciskas pieejas un preventīvas politiskas rīcības.
Berdņikovs A. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. Zin. Red. I.M.Markausa. – Rīga: LZA EI., 25.-32. lpp.Valsts un diasporas mijiedarbība: Vācijas un Latvijas pieredzes salīdzinošs apskats
Berdņikovs A.Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. Red. D.Hanovs. – Rīga: Dialogi.lv; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2007., 128-138. lpp.Dažādība, transnacionālās diasporas un protesti: divi nacionālās valsts reaģēšanas scenāriji
Berdņikovs A. Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. Red. D.Hanovs. – Rīga: Dialogi.lv; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2007., 68.-73.lpp.Dari to pats: panku subkultūras ietekme uz popkultūras attīstību
Berdņikovs A.Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. Starptautiskais zinātnisko darbu krājums. 4.sējums. Galv. red. V.Ņikiforovs. – Rīga: Psiholoģijas augstskola, 2007., 40.-53.lpp.Human Being and Technologies in a Knowledge Society: Some Social, Psychological and Conceptual Problems
Čurkina I.Aktuelle Probleme postsozialischer Lander.l Der Beispiel Lettland. Hrsg. Axel Reetz, 2007., 104.-109.Tendenzen der Wirtschaftsentwicklung
Čurkina I. Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.5, 2007. –  Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2007., 36.-44.lpp.Latvija pasaules ritmā
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.5., 2007. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2007., 31.-36.lpp.Vai Latvijas izaugsmei ir stabils pamats?
Čurkina I.Kas ir zināšanu sabiedrības? – LZA EI, 2007., 62.-77.lpp.Zināšanu ekonomikas rādītāji un to izmaiņas finanšu krīzes ietekmē
Čurkina I. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. – Rīga, 2007., 41.-57.lpp.Spekulatīvās krīzes: pasaules valstu pieredze.
Čurkina I. Komersanta vēstnesis. Nr.2007/13(69).Ekonomikas augsme: kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji
Čurkina I. Komersanta Vēstnesis. Nr.2007/22(78). 6.-7.lpp.Ko rāda iekšzemes kopprodukts?
Čurkina I.Komersanta Vēstnesis. Nr.2007/41(97).Par un ap produktivitāti Latvijā
Dovladbekova I., Šumilo Ē., Baumane I. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2007., 150.-181.lpp.Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un ietekme uz ekonomisko izaugsmi
Dovladbekova I.RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. – 2007.Pārapdrošināšana kā apdrošināšanas kompāniju finanšu stabilitātes un risku vadības instruments
Dovladbekova I. Eteris E.RTU zinātnisko rakstu krājums. – RTU, 2007., 6 lpp.Human resources in Latvian development and the EU economic strategy: a drive for innovations in labor market
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.13.Darbspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Ivbulis B., Brants M., Gņedovska I., u.c.Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „ Labklājības ministrijas pētījumi” Nr.VOD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003. – Rīga; Latvijas Universitāte, 2007, 118.-129.lpp.Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte
Eglīte P. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4 (15) 2007., 118.-129.lpp.Depopulāciju veicinošo apstākļu kopuma atšķirības Latvijas reģionos
Eglīte P.Folia Geographica XII, 2007. – Riga: Societies Geographica Latviensis, 2007., 169.-174.lpp.Regional Differences of Depopulation in Latvia. Comparing Regional Development in the Baltic States
Eglīte P.Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007., 57.-69.lpp.Darba slodze un darbaspēju uzturēšana Latvijā
Eglīte P., Markausa I.M., Ivbulis B., Pavlina I., Gņedovska I., Brants M.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga, 2007., 40.-43.lpp.Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga, 2007., 36.-39.lppSociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P.Uncertain Transformations – new domestic and international challenges. Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 2006. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2007, pp.325.-331.The Challenge of Emigration for Population Policy in Latvia
Eglīte P.Latvijas Universitātes 65.zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. Referātu tēzes. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2007., 33.-34.lpp.Migrāciju daudzveidība
Eglīte P.International Scientific conference Gender studies in Baltic region. Conference Proceedings, November 29-30, 2007 (CD).Recent changes of actual subject in gender studies in Latvia
Karnīte R., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga, 2007., 61.-62.lpp.Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā
Markausa I.M.Pētījuma ziņojums: Profesionālās orientācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupu vajadzību izpētes sistēmas izstrāde un realizācija. – Rīga, 2007., 50.90.lpp.Pirmspensijas vecuma personu profesionālās orientācijas un karjeras konsultēšanas vajadzības izpētes rezultāti
Markausa I.M.Letonika Nr.16. – Rīga, 2007., 95.-109.lpp.Bērnības spēļu un rotaļu vērtējums pieaugušo atmiņās
Markausa I.M.Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007., 130.-143.lpp.Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanas iespējas
Markausa I.M.LU 65. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. – Rīga: LU, 2007, 70.-71.lpp.Pilsētvides vizuālais piesārņojums
Počs J.Jurista vārds. Nr.31(484). 2007.31.07Īres maksas ekonomiskā būtība
Sproģis A., Zelgalvis E., Kālis I., Āboliņa I., Čurkina I., Krievs M., Medne A, Rijkure A., Šteins S., u.c.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga 2007., 125.-132.lpp.Latvijas Tautsaimniecības attīstības perspektīvas
Vilks A., Brīvers I., Čurkina I., Dombrovskis V. Komersanta Vēstnesis. Nr.2007/8(64)Lata devalvācija: viedokļi krustojas