Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

AuthorSourceTitle
Berdņikovs A.Latvija 200. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. Zin. red. Ž.Ozoliņa un I.Ulnicāne-Ozoliņa. – Rīga : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļa; LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 123.-140.lpp.Prognozes par jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu protestu kustību darbībā pasaulē un Latvijā
Berdņikovs A. (kopā ar līdzautoriem)LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. Galv. red. A. Sproģis. – Rīga: Latvijas Zinātnes Padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2008., 75.-81.lpp.Latvijas Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā
Berdņikovs A., Mihailovs I.J.Rīgā: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008., 98.lpp.Mūsdienu politiskie procesi. Lekciju konspekts profesionālo bakalaura studiju programmu studentiem
Čurkina I.Rēzeknes Universitāte, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2008., 122.-130.lpp.Ekonomikas pārkaršanas teorētiskie un praktiskie aspekti
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.6, 2008. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2008., 6.-19.lpp.Kapitāla kustība globālā pasaulē
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.6.,2008. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2008., 69.-78.lpp.Ekonomikas pārkaršanas rādītāji Latvijā
Čurkina I.Iesniegts publicēšanai Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā, 2008.Latvijas ekonomikas izaugsmes rādītāju tendences pēc iestāšanās Eiropas Savienībā
Čurkina I.Iesniegts publicēšanai Daugavpils Universitātē, 2008.Zināšanu ekonomikas rādītāji Latvijas tautsaimniecībā
Čurkina I.Komersanta Vēstnesis. Nr.2008/50(157).Latvijas ekonomijas lejupslīdes cēloņi
Dovladbekova I., Eteris E., Zelmenis D.RSU, 2008., 349 lpp.Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija
Dovladbekova I., Nipers A.RSU starpaugstskolu zinātniskās konferences materiāli „ES: Romas līgumam 50 gadi”. – RSU, 2008., 20.-32.lpp.Darbaspēka nodokļu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu
Dovladbekova I., Berķe-Berga A., Gasponenko A., Lukašina O.Baltijas valstīs. – Rīga, 2008., 102 lpp.Eiropas pieredze darbinieku finansiālai līdzdalībai uzņēmuma darbības rezultātos un tās izmantošana
Dovladbekova I.RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. – 2008.Reģionālā politika un tās ietekme uz sociālo un teritoriālo kohēziju Latvijā
Eglīte P.LU 66.zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2008., 44.-45.lpp.Pilsētu un lauku mainīgā šķirtne
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie  pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008., 51.-54.lpp.Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie  pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008., 55.-59.lpp.Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
Eglīte P.Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.13. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 16.-24.lpp.Nedeklarētās izceļošanas sekas un to rosinātā rīcība
Eglīte P.Latvijas iedzīvotājiem Nr.13. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 25.-31.lpp.Jaunāko un vecāko darbabiedri īpatnības un sadzīvošana
Eglīte P.Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti – 2. – Rīga; LZA, LU Latviešu valodas institūts, RPIVA, 2008., 235.-243.lpp.Latviešu valodas pratēju skaita pārmaiņas Latvijā kopā neatkarības atgūšanas
Eglīte P. Markausa I.M., Ivbulis B., Pavlina I., Gņedovska I., Brants M.LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008., 55.-59.lpp.Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
Eglīte P.Darbspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem. Nr.12. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 25.-31.lpp.Jaunāko un vecāko darbabiedru īpatnības un sadzīvošana
Eglīte P.Population Process and policies: Žurnāls „Humanities and Social Sciences: Latvia”. No 1 (540). – Riga: University of Latvia, Institute of Economics, LAS, 2008., pp.26-43.National Policy for increasing the birth rate in Latvia
Eglīte P.Folia Geographica / Ģeogrāfiski raksti Vol.14.Ed. G.Rudzitis. – Riga: Latvian Geographical Society, 2008.A Brief Overview of the 20th Century Latvian Migration Studies.
Eglīte P.Gender Studies and Research. 2008 (5). Siauliai (Lithuanian). 2008, pp.12-16.Recent changes of actual subject in Gender studies in Latvia
Eglīte P. Krisjane Z.Cross-border labour mobility within an enlarged EU. Accepted to be published by European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS). 2008.Labour Migration in Latvia Since Enlargement of EU: Trends, Impacts and Policies
Jirgena H.Agraarteadus. Journal of Agricultural Science. Vol. 19, No.1, 2008, pp.40-46. (ar līdzautoru)Application of PEST-SWOT Method in Strategic Planning Agriculture
Jirgena H.Agraarteadus. Journal of Agricultural Science, 2008 (ar līdzautoru)Theoretical Aspects of  Farm Diversification
Karnīte R., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.12. – Rīga, 2008, 70.-74.lpp.Ekonomisko krīžu iespējamība un to novērtēšana Latvijā
Karnīte R., Kūle M., Šumilo Ē., Dovladbekova I., Rubene M., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008, 75.-81.lpp.U.c. Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā.
Keišs S., Tilta E., Medne A., Jesemčika A.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Issues of Latvia’s National Economy Development Nr.6. – Rīga: Tautsaimniecības attīstības institūts, 2008., 144.-153.lpp.Nodokļi mainīgos tirgus ekonomikas apstākļos
Keišs S., Tilta E.Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. Rural and Regional Development. No.15. – Jelgava, 2008., 36.-49.lpp.Tirgus ekonomikas vide tautsaimniecības izaugsmei.
Keišs S., Tilta E., Zariņa V., Medne A., Kazinovskis A., Balode G., Smirnova V., Galane L.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2008., 82.-87.lpp.Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā
Markausa I.M.LU 66.zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne” Referātu tēzes Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006., 284.-299.lpp.Vēlamie darbaspēka komplektēšanas areāli darba devēju skatījumā
Markausa I.M.Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts – Rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2008., 284.-299.lpp.Skolēnu brīvais laiks – daudzums, izmantošana, problēmas
Markausa I.M.Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem. Nr.13. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 32.-58.lpp.Latvijas bērnu veselība un to ietekmējošie apstākļi XX-XXI gs. mijā
Кейш С., Есемчика А., Заринья В., и др.Бухгалтерский учет в странах мира. Учебное пособие. Вып. 2. Под ред. проф. Ф.Ф.Бутынеца. Житомир: Житомирский государственный технологический университет, 2008, 133.-185. стр.Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа в Латвийской республике
Bela B.Humanities and Social Sciences, Latvia, Rīga: LU, LZA EI, 2008, Nr.2 (55), p. 39-60.Poliphony of Latvian Identity: the Latvian Community in Sweden