ES projekts „Jaunatne pārejas perioda valstīs – inovatīvais potenciāls, jauns konteksts, jauni izaicinājumi un jaunas problēmas” – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Projekta galvenais mērķis bija analizēt jaunās paaudzes situāciju valstīs ar komunistiskā režīma pagātni.

Projekta konsorcijs apvienoja pētniecības grupas no astoņām dažādām valstīm. Sešas no tām pārstāv Eiropu (Polija, Ungārija, Bulgārija, Latvija, Krievija un Vācija) un divas valstis pārstāv Āziju (Vjetnama un Ķīna).

Pētījuma ietvaros tika sagatavots jaunatnes salīdzinājums Polijas – Latvijas perspektīvā, proti, tika analizēta jauniešu situācija sociālajā, demogrāfiskajā, ekonomiskajā un kultūras jomā Latvijā, kā vienā no postkomunistiskajām valstīm.

Pētījumā tika iekļauti 6 tematiskie moduļi:

  1. pārmaiņas procesu kultūrsociālie un ekonomiskie cēloņi postkomunisma valstīs;
  2. socializēšanās procesi un to rezultāti: dzīves ievirzes, vērtības, jauniešu dzīves stratēģijas;
  3. izglītība un tās loma sociālās struktūras pozicionēšanā un pārmaiņā;
  4. pieaugušā dzīves uzsākšana (darbs, ģimene un privātā dzīve, brīvais laiks);
  5. atrašanās sabiedrībā;
  6. jauniešu sociālā noslanošanās un draudi sociālajai kohēzijai – virzībā uz jautājumu par jauniešu lomu pārejas procesos un sociālajās pārmaiņās (t.sk. reģionos).