Zinātnisks pētījums „Būvniecības cenu izmaiņu analītisks vērtējums un prognoze” – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Pētījuma mērķis bija noteikt nozīmīgākās būvniecības cenu izmaiņu tendences un sastādīt prognozi turpmākajiem 2 gadiem, atklājot nozīmīgākos cenu izmaiņu cēloņus. Būvniecības produktu cenu nenoteiktība ir cieši saistīta ar būvniecības nozares attīstības unikalitāti salīdzinājumā ar rūpniecības nozarē radītajiem izstrādājumiem. Pētījuma aktualitāti lielā mērā nosaka būvniecības produktu ražošanas procesus ietekmējošo faktoru daudzveidība, kura cieši saistīta ar ieinteresēto tirgus dalībnieku uzvedības izmaiņām dažādu draudu un iespēju ietekmē.

Pētījuma rezultātā tika iesniegts tehniskais piedāvājums un tāmju komplekta detalizēta analīze RTU Metālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātei un Būvniecības fakultātei. Darba uzdevuma izpildē tika pielietotas zinātniskās pētniecības metodes, tādas kā vēsturiskās pieejas metode, salīdzināšanas metode, analīzes un sintēzes metodes u.c.