Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Team Members » Genādijs Gončarovs

Genādijs Gončarovs

Dr.oec. asoc. prof. Genādijs GončarovsIzglītība, zinātniskie grādi:
 • 1978 - 1982 Latvijas Universitāte, aspirants
 • 1972 - 1978 Latvijas Universitāte, students
 • 1964 - 1969 Rīgas rūpniecības politehnikums
Darbs, amati:
 • 2003 - šobrīd Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedras asoc. Prof.
 • 2003 - 2008 Daugavpils Universitātes maģistra programmas “Ekonomika” direktors
 • 2003 - 2007 Daugavpils Universitātes bakalaura programmas "Ekonomika" direktors
 • 2004 - 2005 Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedras vadītājs
 • 1999 - 2005 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes docents
 • 1983 - 1999 RCAII Ekonomikas fakultāte, docents
 • 1978 - 1983 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes pasniedzējs
 • 1978 - 1983 Daugavpils Universitātes Asociētāis profesors

Valodu zināšanas: Latviešu, krievu, angļu

Zinātniskās publikācijas (zinātniski raksti, monogrāfijas, grāmatas, ieskaitot mācību grāmatas, ziņojumus un konferenču ziņojumus)
 • Goncharov Genady Financial Attractiveness of Baltic as Factor of Competition (regional  aspect).-Research Papers: Faculty of Chemical and Food Technology Slovak University of Technology in Bratislava: Department of Management/ Editor Dushan Baran: Volume 11.-Number 02(04) 2006.-Bratislava: Cathedra of Management  FCHPT STU.-2006.-p.19-25
 • Гончаров Г., Плотканс А. Финансовые аспекты рынка недвижимости.-  в сб. Вестник научных трудов Национального университета  «ХПИ»:Сборник научных трудов «Технический прогресс и эффективность производства»/ Отвред. :д.э.н., проф.Н.Г.Перерва, д.э.н., проф. Н.И.Погорелов.-Харьков:НТУ «ХПИ».-2006.- с.165-174.
 • Гончаров Г., Плотканс А. К вопросу совершенствования рынка недвижимости.- в сб.:Совершенствование и оптимизация экономических процессов: Труды У Международной научно- практической конференции «Оптимум-2006» 23-24 сентября 2006 года.-Харьков:НТУ «ХПИ».-2006, с.236.
 • G.Gončarovs /atb.red.” Ēfektivitāte un konkurence”-Starptautiskās zinātniskās  konferences (2005.gada   26-27.septembris)  rakstu krājums.  Daugavpils;  Daugavpils  Univērsitātes  izdevniecība    „Saule”,  - 2005.-170.lpp.
 • G.Gončarovs Redaktora vārds.- Ēfektivitāte un konkurence”(G.Gončarovs /atb.red).-Starptautiskās zinātniskās  konferences (2005.gada   26-27.septembris)  rakstu krājums.  Daugavpils;  Daugavpils  Univērsitātes  izdevniecība    „Saule”,  - 2005. - 6. .lpp.
 • Genady Goncharov. The role of Education in Development of Interactive Pay Instruments. - Education and Economy 2005: The materials of international scientific conference/Rep.prof. V. Rajangu, prof. Tadeuz Trockovsky, Dr.oec.U.Meriste.- Tallin:Tallin University of Tehnology. - 2005,-p.34-36.
 • G. Gončarovs Finanšu saplūšanas un to īpatnības.-Latvijas Ekonomists.- 2006, Nr.4,21.-30.lpp.
 • G. Gončarovs Korporāciju finanšu saplūšanas; motīvi un realizācijas rezultāti.-Latvijas Ekonomists.- 2006, Nr.6,
 • 11.-18.lpp.
 • G. Gončarovs. Mūsdienu augstskolas līdzdalība tirgus konkurencē. – Latvijas Ekonomists.- 2005, Nr.4,36.-39.lpp.
 • Г. Гончаров. Финансовый потенциал латвийских домохозяйств.- Латвийский экономист, 2004, № 12.с.81-85.
 • Г. Гончаров. Иностранные инвестиции: первые результаты. – Латвийский экономист , 2004,№10, с.81-85.
 • Г.Гончаров. Финансовая эффективность городского хозяйства.-В сб.: “Теория и практика менеджмента и маркетинга“: Материалы VI Международной конференции 30-31 мая 2005 года в городе Минске/Подред. Проф.И.Л.Акулича.-Минск: Белорусский государственний экономический университет, 2005 (3стр.).
 • Г. Гончаров.Будущее за электронними платежами.- Бизнес&Балтия, 04.12.2003.5.стр.
 • Г. Гончаров. Высокие технологии и электронная коммерция (7 стр.).- в кн. НIGH TECHNOLOGIES: TENDENCIES OF DEVELOPMENT.- XIII International Technical Science Seminar.- 12-17 september 2003 (Высокие технологии: тенденции развития.- материалы XII международног онаучно – технического семинара, 12-17 сентября 2003 г.- Харьков – Алушта: НТУ ХПИ.-2003.-304 с.(с.57-63).
 • Г. Гончаров. Слияние финансовых субъектов и рыночная конкуренция.- в кн.: Глобализация и проблемы экономического развития России: Материалы XXIII Всероссийской научной конференции по экономике.- Москва-Краснодар. 2002, с.29-32 (0,4 п.л.).
 • Gončarovs G. Nekustamā īpašuma bizness virtuālajā vidē.-Latvijas Ekonomists, Nr. 10,2002,lpp.87 – 91.
 • Gončarovs G. Finanšu instrumenti.- Latvijas Ekonomists, Nr.12,2002, lpp.78 – 84.
 • Теория финансов и налоги. Монография.- Рига, Латвийский университет - 2001.-168 с.
 • Gončarovs G.,Skvorcova E., Jadčenko L. Uzņēmumu finanses: metodiskie norādījumi un semināru plāns / otrs, Pārstrādāts izdevums.- Rīga, LU, 2000.-45 lpp.-300 ekz.
 • Gončarovs G. Finansu teorija: lekciju konspekts.-R., 1999, -80 lpp.,-300 ekz.
 • Gončarovs G . Korporatīvās finanses: kursa programma.- Rīga,RAU, 1998.- 8 lpp.