Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Team Members » Ņina Linde

Ņina Linde

Dr. paed., Asoc. prof. Ņina LindeIzglītība, zinātniskie grādi:
 • 2004 – 2010 Sanktpēterburgas Valsts Universitāte, psihologa kvalifikācija
 • 1999 – 2003 Latvijas Universitāte, doktora zinātniskais grāds pedagoģijā
 • 1996 – 1998 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, maģistra grāds pedagoģijā
 • 1994 – 1996 Latvijas Universitāte, vācu valodas skolotāja kvalifikācija
 • 1993 - 1996 Rīgas komercskola, ekonomika, biznesa vadība, mārketings
 • 1988 – 1993 Rīgas Tehniskā universitāte, ķīmiķa-tehnologa kvalifikācija, inženierzinātņu bakalaura grāds
Darbs, amati:
 • 2014 – šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, valdes priekšsēdētāja
 • 2014 – šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas vadoša pētniece
 • 2015 – 2016 Latvijas Zinātņu akadēmijas projekta „Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskās kapacitātes attīstība un atpazīstamības veicināšana, nodrošinot dalību programmas „Apvārsnis 2020” projektos, kā arī organizējot Baltijas jūras zinātnes 10-to kongresu un XIV Starptautiskās Baltijas intelektuālās sadarbības zinātnisko konferenci” zinātniskā vadītāja
 • 2011 – 2014 Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, tiesību katedras asoc. prof., studiju kursu “Zināšanu ekonomika”, “Vadības psiholoģija”, “Projektu vadība” u.c. pasniedzēja
 • 2006 – 2010 Izglītības un zinātnes ministrija, ministru B.Rivžas un T.Koķes padomniece
 • 2007 – 2009 Banku Augstskola, docente, studiju programmas „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” direktore
 • 2004 – 2006 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts sekretāra padomniece, Reģionālās politikas departamenta direktore
 • 1996 – 2004 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Zinātņu prorektore, Reģionālo filiāļu direktore, Kuldīgas un Ventspils filiāļu vadītāja, lektore
 • 1993 – 1996 V.Plūdoņa ģimnāzija Kuldīgā, mārketings and vācu valodas skolotāja

Valodu zināšanas: Krievu, latviešu, angļu, vācu, itāļu

Mācību kursi:
 • Vadības psiholoģija un pedagoģija
 • Projektu vadība
Zinātnisko pētījumu virzieni:
 • Uzņēmējdarbības psiholoģija
 • Politiskā psiholoģija
 • Izglītības vadība
 • Uztveres un izziņas ontoloģija
 • Pedagoģiskie aspekti darbā ar jauniešiem
Zinātniskā darbība:
 • Zinātniskā kvalifikācija - doktora grāds (PhD), doktora darba nosaukums „Vidusskolēna gatavība pašrealizācijai un tās attīstība mācību procesā”, darba vadītāja Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova, 2003, Latvijas Universitāte.
 • Zinātnisko pētījumu virzieni - Reģionāla ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības psiholoģija, Zināšanu ekonomika, Sociālā uzņēmējdarbība, Politiskā psiholoģija, Izglītības vadība, Pedagoģiskie aspekti darbā ar jauniešiem u.c.
Zinātniskās publikācijas (zinātniski raksti, monogrāfijas, grāmatas, ieskaitot mācību grāmatas, ziņojumus un konferenču ziņojumus)
 • Vanags J., Linde N., Bikse V. Pētījums “Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā”, 2015.
 • Bikse V., Linde N. „Sociālā uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības motīvi, riski un iespējas Latvijā” - R.: 2015, Liepāja (raksts iesniegts publicēšanai).
 • Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Baltkrievijas ekonomikas attīstības stratēģija: veidošanas un ieviešanas rīku faktori", ziņojums "Sociālā uzņēmējdarbība: efektīvs instruments inovatīvai ekonomikai", Minska, 2015.
 • Bikse V., Linde N., “Sociālais uzņēmums kā sociālā progresa veicinātājs: problēmas un attīstības iespējas Latvijā” - R.: 2014, Liepāja.
 • Bikse V., Linde N., Rivža B., “Sociālo uzņēmēju attīstības iespējas Latvijā” - R.: 2014, Bulgārija.
 • Bikse V., Linde N. Vienota sociālo uzņēmumu pētījumu metodoloģija ES projekta “Izmēģinājuma projekts sociālo uzņēmumu identificēšanai un ekonomiskās ietekmes novērtēšanai Latvijā” ietvaros - R.: 2013.
 • Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Ananjeva lasījumi - 2012", ziņojums "Mūžizglītība kā Eiropas izglītības politikas prioritāte", Sanktpēterburga, 2012.
 • Linde N. Politikas un sabiedrības attiecības mūsdienu Latvijā. // Rakstu krājums, pamatojoties uz Sanktpēterburgas Valsts universitātes Psiholoģijas fakultātes absolventu darbu: specializācija "Ontopsychology". 6. izdevums - Sanktpēterburga: Sanktpēterburgas Valsts universitātes izdevniecība, 2011. - 146-158 lpp.
 • Linde N. Vidusskolēna sociālās gatavības pašrealizācijai attīstība mācību procesā .// Starptautiskā zinātniskā konference “Mainīgā izglītība mainīgajā sabiedrībā”. - R.: LU, Izglītības soļi, 2003. - 330-337 lpp. Un citi.