Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Team Members » Pārsla Eglīte

Pārsla Eglīte

Dr. geogr., Dr. hab. oec.(demogr.) Pārsla EglīteIzglītība, zinātniskie grādi:
 • 1998 LZA korespondētājlocekle
 • 1997 Dr.hab.oec.(demogr.) grāds par darbu kopu “Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskā uzvedība”.
 • 1968 Ģeogrāfijas doktora grāds ar disertāciju „Latvijas pilsētu iedzīvotāju veidošanās”
 • 1958 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte
Darbs, amati:
 • 1961 - šobrīd LZA Ekonomikas institūtā, pētniece, vadošā pētniece, zinātnisko projektu vadītāja
 • 1959 - 1961 LBAS sporta biedrības „Daugava” Tūristu, alpīnistu kluba instruktore
 • 1958 Siguldas tūristu bāze, instruktore

Valodu zināšanas: latviešu, krievu, angļu

Zinātnisko pētījumu virzieni:
 • Latvijas iedzīvotāju skaita, sastāva un izvietojuma pārmaiņas, to objektīvie un subjektīvie faktori, demogrāfiskā uzvedība;
 • Valsts demogrāfiskās politikas pamatojums un vērtējums;
 • Iedzīvotāju veselība un vitālā uzvedība.
Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas,ziņojumi un referāti konferencēs)
 • Eglīte P. The Challenge of Emigration for Population policy in Latvia. Uncertain Transformations – New Domestic and International Challenges. Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 2006, Riga: University of Latvia, 2006, 325-331 pp..
 • Eglīte P. (līdzautore) LATVIJA. Pārskats par tautas atīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2007, 117 lpp.
 • Eglīte P. Depopulāciju veicinošo apstākļu kopuma atšķirības Latvijas reģionos. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā // Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga: Zinātne, 2007, Nr. 4(15), 118.-129. lpp.
 • Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003. Projekta vadītāja: Zaiga Krišjāne. Pētnieku grupa: Andris Bauls, Māris Bērziņš, Māris Brants, Zane Cunska, Pārsla Eglīte, Ilze Gņedovska, Broņislavs Ivbulis, Gaļina Kaņējeva, Gatis Kristaps, Ženija Krūzmētra, Laila Kūle, Aija Lulle, Ieva Marga Markausa, Mareks Niklass, Iveta Pavlina, Nellija Titova, Sanita Vanaga, Armands Vilciņš, Inna Broņislava Zariņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007, XII + 240 lpp.
 • Eglīte P. National Policy for Increasing the Birth Rate in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. 1(54)/2008, 26-43 pp.
 • Eglīte P., Krišjāne Z. Dimensions and Effects of Labour Migration to EU Countries; the Case of Latvia. EU Labour Migration since Enlargement. England, ASHGATE, 2009, 269-290 pp.
 • Eglīte P., Pavlina I. (Contributors). The Baltic Countries: Population, Family and Family Policy. Vilnius: Institute for Social Research , 2009, 286 p.
 • Eglīte P. Response to Family Policy in Latvia. Promotion of Social Policies – an Investment in the Future. Riga: European Commission Representation in Latvia, University of Latvia, 2009, 114-125 pp.
 • Eglīte P. Dzimstība un ģimenes politika Latvijā 1990.-2009. gadā. LZA Vēstis, A daļa, 2011. g., 65. sējums, Nr. 3./4., 17.-33. lpp.
 • Eglīte P. Padomju okupācijas demogrāfiskās, sociālās un morālās sekas Latvijā. LZA Vēstis, A daļa, 2011. g., 65. sējums, Nr. 3./4., 86.106. lpp.
 • Eglīte P., Počs J., Gņedovska I., Ivbulis B. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr. 15. Cilvēka vērtība un tās skaitliskā izteiksme. Rīga, 2013, 166 lpp..
 • Eglīte P. Demogrāfiskā politika Padomju Latvijā // Baltijas valstis PSRS sastāvā: no poststaļinisma līdz pārbūvei. 1953-1990. Rīga: LU Latvijas Vēstures institūts, 2014, 89.-93. lpp.