Nākotnē kāpinot veselības un sociālās aprūpes izdevumus, jādomā par fiskālo ilgtspēju – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Nākotnē kāpinot veselības un sociālās aprūpes izdevumus, jādomā par fiskālo ilgtspēju

Nākotnē kāpinot veselības un sociālās aprūpes izdevumus, jādomā par fiskālo ilgtspēju

Fiskālā ilgtspēja apzīmē valdības spēju turpinot nākotnē pašreizējo ieņēmumu un izdevumu politiku pildīt izdevumu un finansiālās saistības, vienlaikus neradot nekontrolējamu valsts parāda pieaugumu. Šogad veiktā fiskālās politikas analīze liecina, ka izaicinājumi būs jāpiedzīvo gan sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, gan valsts parāda apkalpošanā.

Šogad izstrādātajā Fiskālās ilgtspējas ziņojumā, kurā Fiskālās disciplīnas padome (Padome) kopā ar ekspertiem no Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta analizējusi iespējamo Latvijas ekonomikas attīstību periodā no 2017. līdz 2037. gadam, Padome norāda, ka pat nepārsniedzot 60% no IKP slieksni, augsts valsts parāda līmenis apdraud fiskālo ilgtspēju. Lai gan zemas procentu likmes ir palīdzējušas samazināt procentu izdevumus, deficīta budžeta prakses noturība neliecina par atbildīgu fiskālo politiku un ir pretrunā ar Fiskālās disciplīnas likuma principiem, kas paredz ekonomiskajā ciklā līdzsvarotu budžetu.

Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais skaidro, ka “Lai gan šobrīd tiek piedzīvotā ekonomiskā izaugsme, tai ir ciklisks raksturs, kas nozīmē, ka izaugsmes posmamvar sekot ekonomikas lejupslīdevai patkrīzes. Apzinoties šo cikliskumu, ekonomikas izaugsmes periodos jācenšas izvairīties no budžeta deficīta, lai veiksmīgāk aizvadītu periodus, kad tiek piedzīvoti pēkšņi ekonomikas satricinājumi vai lejupslīde.”

Padome norāda, ka, lai gan šī brīža budžeta deficīts un valsts parāds iekļaujas Māstrihtas līgumā un Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajās normās, nedrīkst zaudēt piesardzību, jo Latvijas tautsaimniecība ir neliela un atvērta, kas ir jutīga pret pēkšņiem ekonomiskiem satricinājumiem.

Ekonomikas institūta eksperte Sandra Jēkabsone norāda: “Latvijas gadījumā lielākie fiskālās ilgtspējas draudi ir saistīti ar demogrāfisko situāciju, kā arī salīdzinoši zemo produktivitāti un vājo investīciju dinamiku, kas var negatīvi ietekmēt potenciālo IKP. Turklāt jāpiezīmē, ka, pieaugot labklājības līmenim, palielināsies arī cilvēku prasības pret veselības aprūpi un sociālo aizsardzību, tātad šīm jomām būs nepieciešami lielāki izdevumi.”

Fiskālās ilgtspējas ziņojumā aprēķini tika veikti, balstoties uz pieņēmumu, ka veselības un sociālās aizsardzības izdevumu līmenis pakāpeniski tuvosies ES vidējam rādītājam. Aprēķini liecina, ka konverģences ātrums var izraisīt vispārējās valdības budžeta bilances pasliktināšanos un valsts parāda pieaugumu.

Palšāk lasiet: http://fdp.gov.lv/…/nakotne-kapinot-veselibas-un-socialas-a…

Fiskālās ilgtspējas ziņojums, kopsavilkuma prezentācijas video un audio komentāri pieejami šeit.