Books – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » Publications » Books

Books (21)

Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform

Publication Year: 2014

Staņislavs Keišs kopā ar Andri Kozlovski 2014.gadā izdeva grāmatu „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform” ISBN 978-9984-835-80-8

Monogrāfija sastāv no četrām nodaļām. Monogrāfijas pirmā un otrā nodaļa sastāv no teksta latviešu valodā, bet trešā un ceturtā nodaļa – no pirmās un otrās nodaļas teksta tulkojuma angļu valodā.

Zinātniskie recenzenti: Jānis Kaktiņš, Henrihs Soms, Edīte Igaune, Borisas Meļņikas

Ekonomiskās politikas problēmas. Iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013)

Publication Year: 2014

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2014. gadā izdeva grāmatu „Ekonomiskās politikas problēmas. Iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013).” SBN 978-9984-774-24-4

Pēc neatkarības atjaunošanas, Latvija, pretēji gaidītajam uzplaukumam, kļuva par vienu no nabadzīgākajām ES valstīm un ilgstoši saglabā šo statusu. Atpalicība tautsaimniecības attīstībā rada sociāli ekonomisku nedrošību, rosina iedzīvotāju aktīvākās daļas emigrāciju un veicina latviešu nācijas iznīkšanu. Pašreizējā situācija nav nejauša vai objektīvu apstākļu izraisīta – tā lielā mērā ir sekas īstenotās sociāli- ekonomiskās politikas neatbilstībai pastāvošajai situācijai valstī un ārējā vidē.

Grāmatā ir apkopoti autora iesniegumos valsts augstākajām institūcijām sniegtie tautsaimniecības stāvokļa vērtējumi un ieteikumi ekonomiskās politikas uzlabošanai, tās pakļaušanai sasniedzamajiem mērķiem, saskaņošanai ar reālo situāciju valstī un pārmaiņām pasaulē.

Valsts institūciju atbildēs izklāstīts to redzējums par tautsaimniecības stāvokli un iecerētie pasākumi tā uzlabošanai.

Redaktore: Laura Riekstiņa

Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība

Publication Year: 2010

Sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts 2010.-2012.g. veica pētījumu par Rīgas ostas attīstību un izdeva grāmatu „Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība.” Grāmata tika tulkota un izdota trīs valodās: angļu valodā, spāņu valodā un krievu valodā.

THE RIGA PORT, LZA Ekonomikas institūts, angļu valodā, ISBN 978-9984-774-21-3

EL PUERTO DE RIGA, LZA Ekonomikas institūts, spāņu valodā, ISBN 978-9984-774-22-0

РИЖСКИЙ ПОРТ, LZA Ekonomikas institūts, krievu valodā, ISBN 978-9984-774-20-6

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts pateicas par sadarbību Rīgas Brīvostas pārvaldei un personīgi Leonīdam Loginovam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, kā arī Latvijas Universitātes akadēmiskajai bibliotēkai.

Pētījuma par Rīgas ostas attīstību autors ir Dr.oec. Jānis Vanags

Atbildīgā par izdevumu – Dr.oec. Helma Jirgena

Pieredzētais un pārdzīvotais

Publication Year: 2008

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2008. gadā izdeva grāmatu „Pieredzētais un pārdzīvotais” ISBN 9984-774-09-0

Galvenais stāsts šajā grāmatā ir par pārdzīvoto laiku, tā radītajām problēmām, cilvēku savstarpējo attiecību samezglojumiem un to uzvedību konflikta situācijās. Notikumu pārstāsts un vērtējums lielākoties sniegts raugoties uz tiem no iekšienes – tā kā tos vērojis, izpratis un izjutis to dalībnieks, turklāt skaidrojot bezkaislīgi, objektīvi, izvairoties no kategoriskiem noslēpumiem un emocionāliem slavinājumiem. Pieredzētā pārstāsts būtībā izvirza apcerējumā tieši neminētu jautājumu: vai bija viegli būt aktīvam un godīgam pilsonim iepriekšējā sistēmā, un to turpinot, vai viegli tādam būt tagadējā un arī jebkurā citā?

Redaktores: Santa Antone, Elza Zvaigzne

Kas ir zināšanu sabiedrība?

Publication Year: 2007

Dažādi autori (Berdņikovs A., Karnīte R., Čurkina I., Dovladbekova I., Šumilo Ē., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2007. gadā izdeva grāmatu ”Kas ir zināšanu sabiedrība?”

Grāmatā tiek analizēts zināšanu sabiedrības jēdziens no ekonomiskā, politiskā un filozofiskā skatu punkta. Autori analizē pretrunīgo un vienoto zināšanu sabiedrības definējumā pasaulē, Eiropā un Latvijā, zināšanu sabiedrības lomu ekonomikas attīstībā, situāciju zināšanu sabiedrības vienošanā Latvijā.

Zinātniskā redaktore: Akad., Dr.oecRaita Karnīte