Books – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » Publications » Books

Books (21)

Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā

Publication Year: 2003

Vilnis Dimza, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu „Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā” ISBN 9984-9574-5-4

Inovāciju teorētiskā izpēte ir jauns pētniecības lauks. Grāmatas autors ir apkopojis plašu informāciju par inovāciju būtību, izpausmēm, nosacījumiem un ietekmi uz cilvēku dzīvi, un bagātinājis to ar saviem spriedumiem n vērtējumiem. Grāmatā netrūkst interesantu un noderīgu piemēru, statistikas datu un secinājumu. Tā būs derīga lektoriem un studentiem, valsts darbiniekiem un uzņēmējiem, visiem, kas vēlas iepazīt mūsdienu interesantāko parādību – inovācijas, un interesējas par „jaunās ekonomikas” ieviešanas iespējām un nosacījumiem.

Redaktors: Uldis Bormanis

Latvijas integrācija ES: Jaunās Eiropas aprises, tautsaimniecības pielāgošana

Publication Year: 2003

Vairāki autori, kā Kūle M., Vēvere V., Dubra E., Eisaka F., Dovladbekova I., u.c., sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu „Latvijas integrācija ES: Jaunās Eiropas aprises, tautsaimniecības pielāgošana” ISBN 9984-9574-6-2

Grāmatā apkopoti Latvijas Zinātnes Padomes finansētā sadarbības projekta Nr.17 „Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā” 2003.gada rudens konferences un gada laikā veikto pētījumu materiāli. Grāmatā iekļauto pētījumu mērķis ir analizēt, kā Eiropas integrācija ietekmēs Latvijas tautsaimniecību, tiesisko, sociālo un kultūras attīstību. Šī grāmata būs noderīga ikvienam, kas interesējas par Eiropas Savienības jautājumiem.

Zinātniskā redaktore: Raita Karnīte

Lēmumu pieņemšanas process ES – Latvijas iespējas

Publication Year: 2003

Karīna Janova un Vineta Kleinberga, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu 2003.gadā izdeva kopīgu grāmatu „Lēmumu pieņemšanas process ES – Latvijas iespējas” (Janova. K.);  „Neoliberālisma politika un tās sekas Latvijā no 1990. līdz 2001.gadam” (Kleinberga V.) ISBN 9984-9574-3-8

Šajā grāmatā ievietoti divu pētījumu rezultāti, kas iegūti Latvijas Zinātnes Padomes finansētās pētījumu programmas Nr.17 „Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā” ietvaros 2001. Un 2002.gadā. K. Janovas pētījums „Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā. Latvijas kā mazas valsts iespējas” uzskatāmi un argumentēti pierāda, ka arī Latvijai, lai arī mazai valstij, būs iespējams ietekmēt lēmumu pieņemšanu ES institūcijās sev vēlamajā virzienā. V. Kleinbergas pētījumā „Neoliberālisma politika un tās sekas Latvijā no 1990. līdz 2001.gadam” parādīts, ka Latvijai pēc iestāšanās ES nebūt automātiski nekļūs par vispārējās labklājības valsti, ja tajā nebūs izveidots t.s. sociālais kapitāls. Grāmata noderēs visiem, kas padziļināti interesējas par ieguvumiem un zaudējumiem, kādi mūs sagaida Eiropas Savienībā, arī kā mācību līdzeklis skolēniem, studentiem un attiecīgā profila kursu klausītājiem.

Zinātniskā redaktore: Raita Karnīte

Ekonomikas augsmes faktori Latvijā

Publication Year: 2003

Irīna Čurkina sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu ar nosaukumu „Ekonomikas augsmes faktori Latvijā” ISBN9984-9574-7-0

Šajā grāmatā no klasiskās ekonomikas zinātnes pozīcijām analizēts Latvijas tautsaimniecības pašreizējais stāvoklis un turpmākās attīstības perspektīvas. Šajā grāmatā izklāstītais ir arī uzskatāms paraugs kā klasiskās ekonomikas pamatjēdzienus – tādus kā darbaspēks, dabas resursi, cilvēkkapitāls, tehnoloģijām investīcijas, arī ārējā tirdzniecība – var izmantot mūsdienu ekonomikas attīstības pētījumos. Grāmata būs noderīga visiem, kas interesējas par mūsdienu Latvijas ekonomiku un gatavojas veikt patstāvīgu analīzi: studentiem, zinātniskajiem līdzstrādniekiem, ierēdņiem un politiķiem.

Redaktors: Uldis Bormanis

Latvijas ekonomika laikmetu griežos

Publication Year: 2003

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu ar nosaukumu „Latvijas ekonomika laikmetu griežos” ISBN 9984-9574-4-6

Latvijas ekonomikas sabrukums un ieilgušais atjaunotnes periods liecina, ka pārveides laikā realizētā ekonomiskā politika nebija pietiekami adekvāta jaunajam, globālo tirgus attiecību diktētajiem, nosacījumiem un mazas valsts ar atvērtu tautsaimniecību īpatnībām. Viens no būtiskākiem attīstību bremzējošiem faktoriem bija un joprojām ir vāja ekonomisko procesu likumsakarību un Latvijas interešu izpratne. Grāmatā iekļautie raksti mēģina mazināt šo trūkumu. Tie tapuši, autoram pētot valsts ekonomikas pārveides un attīstības aktuālākās problēmas. Sniedz neatkarīgu (ar politiskiem grupējumiem nesaistītu) to vērtējumu un argumentē Latvijai pieņemamu risinājumu principus.

Redaktors: Uldis Bormanis