Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Publications » Publications and articles

Year 2008

AuthorSourceTitle
Berdņikovs A.Latvija 200. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. Zin. red. Ž.Ozoliņa un I.Ulnicāne-Ozoliņa. – Rīga : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļa; LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 123.-140.lpp.Prognozes par jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu protestu kustību darbībā pasaulē un Latvijā
Berdņikovs A. (kopā ar līdzautoriem)LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. Galv. red. A. Sproģis. – Rīga: Latvijas Zinātnes Padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2008., 75.-81.lpp.Latvijas Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā
Berdņikovs A., Mihailovs I.J.Rīgā: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008., 98.lpp.Mūsdienu politiskie procesi. Lekciju konspekts profesionālo bakalaura studiju programmu studentiem
Čurkina I.Rēzeknes Universitāte, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2008., 122.-130.lpp.Ekonomikas pārkaršanas teorētiskie un praktiskie aspekti
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.6, 2008. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2008., 6.-19.lpp.Kapitāla kustība globālā pasaulē
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.6.,2008. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2008., 69.-78.lpp.Ekonomikas pārkaršanas rādītāji Latvijā
Čurkina I.Iesniegts publicēšanai Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā, 2008.Latvijas ekonomikas izaugsmes rādītāju tendences pēc iestāšanās Eiropas Savienībā
Čurkina I.Iesniegts publicēšanai Daugavpils Universitātē, 2008.Zināšanu ekonomikas rādītāji Latvijas tautsaimniecībā
Čurkina I.Komersanta Vēstnesis. Nr.2008/50(157).Latvijas ekonomijas lejupslīdes cēloņi
Dovladbekova I., Eteris E., Zelmenis D.RSU, 2008., 349 lpp.Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija
Dovladbekova I., Nipers A.RSU starpaugstskolu zinātniskās konferences materiāli „ES: Romas līgumam 50 gadi”. – RSU, 2008., 20.-32.lpp.Darbaspēka nodokļu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu
Dovladbekova I., Berķe-Berga A., Gasponenko A., Lukašina O.Baltijas valstīs. – Rīga, 2008., 102 lpp.Eiropas pieredze darbinieku finansiālai līdzdalībai uzņēmuma darbības rezultātos un tās izmantošana
Dovladbekova I.RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. – 2008.Reģionālā politika un tās ietekme uz sociālo un teritoriālo kohēziju Latvijā
Eglīte P.LU 66.zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2008., 44.-45.lpp.Pilsētu un lauku mainīgā šķirtne
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie  pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008., 51.-54.lpp.Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie  pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008., 55.-59.lpp.Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
Eglīte P.Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.13. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 16.-24.lpp.Nedeklarētās izceļošanas sekas un to rosinātā rīcība
Eglīte P.Latvijas iedzīvotājiem Nr.13. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 25.-31.lpp.Jaunāko un vecāko darbabiedri īpatnības un sadzīvošana
Eglīte P.Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti – 2. – Rīga; LZA, LU Latviešu valodas institūts, RPIVA, 2008., 235.-243.lpp.Latviešu valodas pratēju skaita pārmaiņas Latvijā kopā neatkarības atgūšanas
Eglīte P. Markausa I.M., Ivbulis B., Pavlina I., Gņedovska I., Brants M.LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008., 55.-59.lpp.Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
Eglīte P.Darbspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem. Nr.12. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 25.-31.lpp.Jaunāko un vecāko darbabiedru īpatnības un sadzīvošana
Eglīte P.Population Process and policies: Žurnāls „Humanities and Social Sciences: Latvia”. No 1 (540). – Riga: University of Latvia, Institute of Economics, LAS, 2008., pp.26-43.National Policy for increasing the birth rate in Latvia
Eglīte P.Folia Geographica / Ģeogrāfiski raksti Vol.14.Ed. G.Rudzitis. – Riga: Latvian Geographical Society, 2008.A Brief Overview of the 20th Century Latvian Migration Studies.
Eglīte P.Gender Studies and Research. 2008 (5). Siauliai (Lithuanian). 2008, pp.12-16.Recent changes of actual subject in Gender studies in Latvia
Eglīte P. Krisjane Z.Cross-border labour mobility within an enlarged EU. Accepted to be published by European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS). 2008.Labour Migration in Latvia Since Enlargement of EU: Trends, Impacts and Policies
Jirgena H.Agraarteadus. Journal of Agricultural Science. Vol. 19, No.1, 2008, pp.40-46. (ar līdzautoru)Application of PEST-SWOT Method in Strategic Planning Agriculture
Jirgena H.Agraarteadus. Journal of Agricultural Science, 2008 (ar līdzautoru)Theoretical Aspects of  Farm Diversification
Karnīte R., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.12. – Rīga, 2008, 70.-74.lpp.Ekonomisko krīžu iespējamība un to novērtēšana Latvijā
Karnīte R., Kūle M., Šumilo Ē., Dovladbekova I., Rubene M., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. – Rīga, 2008, 75.-81.lpp.U.c. Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā.
Keišs S., Tilta E., Medne A., Jesemčika A.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Issues of Latvia’s National Economy Development Nr.6. – Rīga: Tautsaimniecības attīstības institūts, 2008., 144.-153.lpp.Nodokļi mainīgos tirgus ekonomikas apstākļos
Keišs S., Tilta E.Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. Rural and Regional Development. No.15. – Jelgava, 2008., 36.-49.lpp.Tirgus ekonomikas vide tautsaimniecības izaugsmei.
Keišs S., Tilta E., Zariņa V., Medne A., Kazinovskis A., Balode G., Smirnova V., Galane L.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2008., 82.-87.lpp.Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā
Markausa I.M.LU 66.zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne” Referātu tēzes Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006., 284.-299.lpp.Vēlamie darbaspēka komplektēšanas areāli darba devēju skatījumā
Markausa I.M.Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts – Rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2008., 284.-299.lpp.Skolēnu brīvais laiks – daudzums, izmantošana, problēmas
Markausa I.M.Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem. Nr.13. – Rīga: SIA LZA Ekonomikas institūts, 2008., 32.-58.lpp.Latvijas bērnu veselība un to ietekmējošie apstākļi XX-XXI gs. mijā
Кейш С., Есемчика А., Заринья В., и др.Бухгалтерский учет в странах мира. Учебное пособие. Вып. 2. Под ред. проф. Ф.Ф.Бутынеца. Житомир: Житомирский государственный технологический университет, 2008, 133.-185. стр.Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа в Латвийской республике
Bela B.Humanities and Social Sciences, Latvia, Rīga: LU, LZA EI, 2008, Nr.2 (55), p. 39-60.Poliphony of Latvian Identity: the Latvian Community in Sweden

Year 2007

Berdņikovs A.Kas ir zināšanu sabiedrība? Zin. red. R. Karnīte. – Rīga: LZA EI, 2007., 20.-45.lpp.Virzoties uz zināšanu sabiedrību: jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz cilvēku un sabiedriskajām kustībām
Berdņikovs A. Aktuelle Probleme postsozialistscher Lander. Das Beispiel Lettland. Red. A.Reetz. – Wittenbach/SG: Verlag Wilhelm Surbir, 2007., 109.-111.Wechselwirkung von Staat un Diaspora
Berdņikovs A.Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. Zin. Red. I.M.Markausa. – Rīga: LZA EI 2007., 7.-24.lpp.Transnacionālisms kā viens no lielākajiem 21.gadsimta izaicinājumiem: nepieciešamība pēc vispusīgas pētnieciskas pieejas un preventīvas politiskas rīcības.
Berdņikovs A. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. Zin. Red. I.M.Markausa. – Rīga: LZA EI., 25.-32. lpp.Valsts un diasporas mijiedarbība: Vācijas un Latvijas pieredzes salīdzinošs apskats
Berdņikovs A.Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. Red. D.Hanovs. – Rīga: Dialogi.lv; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2007., 128-138. lpp.Dažādība, transnacionālās diasporas un protesti: divi nacionālās valsts reaģēšanas scenāriji
Berdņikovs A. Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. Red. D.Hanovs. – Rīga: Dialogi.lv; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2007., 68.-73.lpp.Dari to pats: panku subkultūras ietekme uz popkultūras attīstību
Berdņikovs A.Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. Starptautiskais zinātnisko darbu krājums. 4.sējums. Galv. red. V.Ņikiforovs. – Rīga: Psiholoģijas augstskola, 2007., 40.-53.lpp.Human Being and Technologies in a Knowledge Society: Some Social, Psychological and Conceptual Problems
Čurkina I.Aktuelle Probleme postsozialischer Lander.l Der Beispiel Lettland. Hrsg. Axel Reetz, 2007., 104.-109.Tendenzen der Wirtschaftsentwicklung
Čurkina I. Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.5, 2007. –  Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2007., 36.-44.lpp.Latvija pasaules ritmā
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.5., 2007. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2007., 31.-36.lpp.Vai Latvijas izaugsmei ir stabils pamats?
Čurkina I.Kas ir zināšanu sabiedrības? – LZA EI, 2007., 62.-77.lpp.Zināšanu ekonomikas rādītāji un to izmaiņas finanšu krīzes ietekmē
Čurkina I. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. – Rīga, 2007., 41.-57.lpp.Spekulatīvās krīzes: pasaules valstu pieredze.
Čurkina I. Komersanta vēstnesis. Nr.2007/13(69).Ekonomikas augsme: kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji
Čurkina I. Komersanta Vēstnesis. Nr.2007/22(78). 6.-7.lpp.Ko rāda iekšzemes kopprodukts?
Čurkina I.Komersanta Vēstnesis. Nr.2007/41(97).Par un ap produktivitāti Latvijā
Dovladbekova I., Šumilo Ē., Baumane I. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2007., 150.-181.lpp.Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un ietekme uz ekonomisko izaugsmi
Dovladbekova I.RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. – 2007.Pārapdrošināšana kā apdrošināšanas kompāniju finanšu stabilitātes un risku vadības instruments
Dovladbekova I. Eteris E.RTU zinātnisko rakstu krājums. – RTU, 2007., 6 lpp.Human resources in Latvian development and the EU economic strategy: a drive for innovations in labor market
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.13.Darbspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Ivbulis B., Brants M., Gņedovska I., u.c.Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „ Labklājības ministrijas pētījumi” Nr.VOD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003. – Rīga; Latvijas Universitāte, 2007, 118.-129.lpp.Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte
Eglīte P. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4 (15) 2007., 118.-129.lpp.Depopulāciju veicinošo apstākļu kopuma atšķirības Latvijas reģionos
Eglīte P.Folia Geographica XII, 2007. – Riga: Societies Geographica Latviensis, 2007., 169.-174.lpp.Regional Differences of Depopulation in Latvia. Comparing Regional Development in the Baltic States
Eglīte P.Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007., 57.-69.lpp.Darba slodze un darbaspēju uzturēšana Latvijā
Eglīte P., Markausa I.M., Ivbulis B., Pavlina I., Gņedovska I., Brants M.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga, 2007., 40.-43.lpp.Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga, 2007., 36.-39.lppSociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P.Uncertain Transformations – new domestic and international challenges. Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 2006. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2007, pp.325.-331.The Challenge of Emigration for Population Policy in Latvia
Eglīte P.Latvijas Universitātes 65.zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. Referātu tēzes. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2007., 33.-34.lpp.Migrāciju daudzveidība
Eglīte P.International Scientific conference Gender studies in Baltic region. Conference Proceedings, November 29-30, 2007 (CD).Recent changes of actual subject in gender studies in Latvia
Karnīte R., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga, 2007., 61.-62.lpp.Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā
Markausa I.M.Pētījuma ziņojums: Profesionālās orientācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupu vajadzību izpētes sistēmas izstrāde un realizācija. – Rīga, 2007., 50.90.lpp.Pirmspensijas vecuma personu profesionālās orientācijas un karjeras konsultēšanas vajadzības izpētes rezultāti
Markausa I.M.Letonika Nr.16. – Rīga, 2007., 95.-109.lpp.Bērnības spēļu un rotaļu vērtējums pieaugušo atmiņās
Markausa I.M.Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007., 130.-143.lpp.Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanas iespējas
Markausa I.M.LU 65. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. – Rīga: LU, 2007, 70.-71.lpp.Pilsētvides vizuālais piesārņojums
Počs J.Jurista vārds. Nr.31(484). 2007.31.07Īres maksas ekonomiskā būtība
Sproģis A., Zelgalvis E., Kālis I., Āboliņa I., Čurkina I., Krievs M., Medne A, Rijkure A., Šteins S., u.c.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā. Nr.12. – Rīga 2007., 125.-132.lpp.Latvijas Tautsaimniecības attīstības perspektīvas
Vilks A., Brīvers I., Čurkina I., Dombrovskis V. Komersanta Vēstnesis. Nr.2007/8(64)Lata devalvācija: viedokļi krustojas

Year 2006

Berdņikovs A.IST4Balt News Journal. Vol.2. Ed. L.Novickis. September 2005 – August 2006, pp.16.-19.Social Challenges of Knowledge Society
Berdņikovs A.Komersanta Vēstnesis. Nr.40(46), 2006.gada 11.oktobris, 14.-15.lpp.Sadarbība ar tautiešiem citās zemēs ir svarīga arī ekonomikā
Berdņikovs A.Kultūras Forums. Nr.36(225), 2006.gada 22.-29.septembris, 2.lpp.Labvēlīgie laiki nepolitkorektām idejām?
Berdņikovs A. Starptautiskā akadēmiskā personāla konference „ Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi”. Programma u tēzes. – Rīga: RSU, 2006., 29.-31.lpp.Atstumtība un nedrošība Zināšanu sabiedrībā
Čurkina I.Latvijā par Eiropas Savienību: skats no mazā uz lielo. – LZA EI, 2006., 67.-78.lpp.Tiešās ārvalstu investīcijas: Latvijas vieta pasaules finanšu tirgū.
Čurkina I.Komersanta Vēstnesis. Nr.2006/42(48), 4.-6.lpp.Mājokļu „burbulis” un tā aktualitāte Latvijā
Dovladbekova I. Berdņikovs A.Starpaugstskolu zinātnisko praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. Programma un tēzes. – Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2006., 80.-81.lpp.Zināšanu sabiedrība, tās izglītības standarti un ar tiem saistītie riski
E EterisEuropean Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges – LU, 2006., 189.-201.lpp.„Economic patriotism” in the context of contemporary European integration
Dovladbekova I., Ščadro D.RTU zinātnisko rakstu krājums, 3.sērija, 12.sējums, RTU, 2006., 34.-43.lpp.Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēģijas nozīme baku konkurētspējas paaugstināšanā
Dovladbekova I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.Nr.11. – Rīga, 2006., 37.-42.lpp.Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors
Dovladbekova I. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.Ne.11. – Rīga, 2006., 71.-77.lpp.Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12.„Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.” (2006.gads)
Eglīte P. Expanding Borders: Communities and Identities. Proceedings of the International Conference, Riga, November 9-11, 2005. – Riga, University of Latvia, 2006., pp.141.-147.Coping with Aging of the Population
Eglīte P.LZA Vēstis A daļa, 2006.g.60.sēk/3-/4/Nr.41.-49.lpp.Latvijas iedzīvotāju skaitu un sastāvu raksturojošo ziņu avoti 20.gs.otrajā pusē
Eglīte P.Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimta sakumā. Stratēģiskās analīzes komisija, Zinātniski pētnieciskie raksti 3(9)/2006. – Rīga: Zinātne, 2006., 75.-88.lpp.Iedzīvotāju politikas uzdevumi un rīcības veidi
Eglīte P. (kopā ar līdzautoriem).Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts. – Rīga, 2006., 256.lpp.Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū
Eglīte P. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija Vides zinātne”. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006., 33.-34.lpp.Pilsētainavu dažādība un raksturīgās iezīmes
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M. Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12. – Rīga, LZA Ekonomikas institūts, 2006., 7.-57.lpp.Prombūtnes nodomi un pieredze
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. – Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2006, 42.-47.lpp.Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P.Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12. – Rīga: LZA Ekonomikas institūts. 2006., 75.-91.lpp.Iedzīvotāju novecošanās rosinājums uz darbību
Eglīte P. Markausa I.M., Pavlina I.Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.12. – Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2006., 92.-129.lpp.Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003.g.
Eglīte P. The quality of Social Existence in a Globalising Word. XVI ISA World Congress of Sociology. Durban, South Africa, 23.-29. July 2006Leisure choice and its fulfillment in Latvia
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I.Arodbiedrību Avīze Nr.1. 2006., februāris, 5.lpp.Izceļojošie un Latvijā palikušie – vienlīdz labi
Jirgena H.Vadīšanas pamati. – LLU EF Uzņēmējdarbības un vadīšanas katedra, Jelgava, 2006., 235.-256.lpp.Motivācija uzņēmējdarbībā
Karnīte R., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gada. Nr.11. – Rīga, 2006., 66.-67.lpp.Ekonomisko krīžu iespējamība un to novēršana Latvijā
Markausa I.M.LPAk rakstu krājums Nr. VIII „Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, 2006., 194.-200.lpp.Noturīgais un mainīgais bērnu spēlēs un rotaļās
Markausa I.M.Letonika Nr.14. – Rīga, 2006., 151.-171.lpp.Laikmeta iezīmes bērnu spēlēs
Markausa I.M.Latvijas Universitātes 64. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”, Rīga: Latvijas Universitāte, 2006., 33.lpp.Jauniešu migrācijas nodomi

Year 2005

Berdņikovs A., Puriņš G., Šulcs U.Latvijas Universitātes raksti. 686. Sēj. Politikas zinātne. Galv. red. Ž.Ozoliņa. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 94.-105.lpp.Tolerance versus sekulāriasms?
Berdņikovs A.Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. 3.laid. Atb. red. V.Tēraudkalna. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2005., 84.-99.lpp.Kristietības sociāli politiskā misija 21.gadsimtā: viens no iespējamiem skatījumiem
Berdņikovs A., Mihailovs I.Rīga: Baltijas Krievu institūts, 2005., 68 lpp.Globalizācija: mūsdienu transformācijas un to izpausmes
Čurkina I.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.4,2005. – Tautsaimniecības institūts, Rīga, 2005., 13.-18.lpp.Latvijas ekonomikas augsmes nosacījumi ES ekonomiskajā telpā
Čurkina I.BKI Starptautiskā zinātniski-praktiskās konferences materiāli. – Rīga, 2005., 58.-61.lpp.Latvijas MVU konkurētspējas nosacījumi šī brīža ES ekonomiskajā situācijā
Čurkina I.Humanities and Social Sciences. Latvia, No.1(45)/2005., 74.-94.pp.The history of economic crises in developing countries and crises possibility in Latvia.
Dovladbekova I., Šumilo Ē.Humanities and Social Sciences Latvia, Nr.1(45), 2005, 50.-61.pp.Social Capital Establishing Co-operation Networks : Conceptual and Economic Aspects
Dovladbekova I., Muravska T., Paas T.Pamplona, 2005.Changes and Challenges in High Education as the Precondition for competitive Development in the Baltic States
Dovladbekova I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Nr.10. – Rīga, 2005Latvijas finanšu sektora integrācijas ES vienotā finanšu tirgū
Dovladbekova I., Muravska T., PAAS T.Termas de Integracao. G.C. – GRAFICA DE COIMBRA, LDA, Portugal, 2005, 59.-78.pp.Higher Education in  the Baltic States
Dovladbekova I., Eteris E.RSU starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā, 2005.Financial Integration and freedom of banking services: the EU and Latvia
Dovladbekova I., Ščadro D.RTU zinātnisko rakstu krājums, 2005.Efektīva mārketinga stratēģija kā Latvijas komercbanku konkurētspējas paaugstināšanas faktors ES vienotā finanšu tirgū
Eglīte P.RTU zinātniskie raksti. 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 11.sējums. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2005., 43.-49.lpp.Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita un sastāva paredzamās pārmaiņas Latvijā
Eglīte P.Latvijas Universitātes 63. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2005., 34.-35.lpp.Pretišķība migrācijas plūsmu prognozēšanā
Eglīte P.The Parliament magazine, Issue 202, 25 April 2005, p.43.The most problematic issue …
Eglīte P.Ziemeļaustrumlatvijas daba un cilvēki reģionālā skatījumā. – Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2005., 63.-66.lpp.Igauņi Latvijas iedzīvotāju sastāvā pēc Otrā pasaules kara
Eglīte P.Zinātniskie raksti. 2004. Gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas. – Rīga: RSU, 2005., 42.-45.lpp.Sociālajās zinātnes gūto atziņu izplatīšanas grūtības
Eglīte P.Latvijas Vēstnesis. 2005.gada 10.novembris.Pētījums: iedzīvotāju skaits un sastāvs
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. – Rīga, 2005., 42.-44.lpp.Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. – Rīga, 2005., 45.-49.lpp.Indivīdu aktīvā mūža ilguma pagarināšana
Jirgena H. Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā. Proceedings of the International Scientific Conference – LZA, LMZN un LMZA, Jelgava, 2005., 72.-82.lpp. (ar līdzautoru)Būvniecības nozares attīstības efektivitātes ekonomiskie aspekti Latvijā
Jirgena H.Agrārās zinātnes attīstības problēmas ES vienotā telpā. Proceedings of the International Scientific Conference – LZA, LMZN un LMZA, Jelgava, 2005., 56.-68.lpp. (ar līdzautoru)Biodīzeļdegvielas un rapša sēklu ražošanas ekonomiskie aspekti Latvijā
Počs J., Počs U.Ekonomikas un juridiskās zinātnes galveni pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. – Rīga, 2005., 118.-120.lpp.Pasākumu komplekss Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai jaunajos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos

Year 2004

Dovladbekova I., Berķe-Berga A.Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos, Biznesa augstskola Turība, 5.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004., 39.-45.lpp.Pensiju fondi – tautsaimniecības attīstību veicinošs faktors Latvijā
Dovladbekova I., Berķe-Berga A.Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, RTU Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2004.Ilgtermiņa kapitāla veidošanās problēmas Latvijā
Dovladbekova I., Nipers A.LU zinātniskie raksti, Rīga, 2004.Kooperatīvo nodokļu konkurence paplašinātā Eiropas Savienībā: situācija Baltijas jūras reģionā
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.11.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai
Eglīte P.Families in Eastern Europe. Contemporary Perspectives in Family Research, Vol.5. – City Univ. Of NY, 2004, pp.225.-236.Marriage and families in Latvia
Eglīte P.Latvijas Universitātes 62. Zinātniskā konference „Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne”.  – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004., 30.lpp.Iedzīvotāju sastāvā īpatnības Rīgas centrā un priekšpilsētās
Eglīte P.The Estonian Union for Child Welfare „Families in the process of change”, 2004, 7.-10.pp.Actual family policy and its results in Latvia
Eglīte P.Latvijas vēstnesis. Nr.157, 2004.gada 5.oktobrīDīvainības ģimenes atbalsta veidu pamatojumā
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. – Rīga, 2004., 58.-61.lpp.Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā
Eglīte P.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.11., Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 7.-20.lpp.Demogrāfiskās politikas vieta Latvijas sociālajā politikā
Eglīte P.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem / Nr.11., Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004, 92.-111.lpp.Darbību izvēles īpatnības dažādās vecāko ļaužu grupās
Eglīte P. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. III Latvijas ģeogrāfu kongress, Rīga, 2004.gada 5.-6.novembrī. – Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2004, 11.-12.lpp.Rīgas iedzīvotāju skaita paredzamās pārmaiņas
Eglīte P. Markausa I.M. Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. – Rīga, 2004., 62.-66.lpp.Indivīda aktīvā mūža pagarināšana
Jirgena H.Statistikas pētījumi – sociālo zinātņu izglītības bāze. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004., 110.-117.lpp. (ar līdzautoriem).Statistikas un socioloģiskās informācijas apvienošana kā nosacījums sekmīgai pētniecībai
Jirgena H.Economic Science for Rural Development. – Jelgava: LLU EF, 2004., 121.-126.lpp.Saimniekošanas dažādošana Vidzemes uzņēmēju skatījumā
Jirgena H.Problems of enterprise development. – Szczecin: Scecina University of Agriculture, 2004., pp. 721.-731. (ar līdzautoru).Rural Development Problems in Vidzeme
Markausa I.M.Cilvēks un vide. Zinātniski metodisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2004., 29.-34.lpp.Ceļojumi pa Latviju un pastaigas – pieejama un vēlama atpūta
Markausa I.M.Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.11. – Rīga: BO SIA LZA Ekonomikas institūts, 2004., 35.-76.lpp.Darbs un atpūta XXI gadsimtu sākot