Implemented – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » Research & Projects » Implemented

ES projekts „Jaunatne pārejas perioda valstīs – inovatīvais potenciāls, jauns konteksts, jauni izaicinājumi un jaunas problēmas”

Projekta galvenais mērķis bija analizēt jaunās paaudzes situāciju valstīs ar komunistiskā režīma pagātni.

Projekta konsorcijs apvienoja pētniecības grupas no astoņām dažādām valstīm. Sešas no tām pārstāv Eiropu (Polija, Ungārija, Bulgārija, Latvija, Krievija un Vācija) un divas valstis pārstāv Āziju (Vjetnama un Ķīna).

Pētījuma ietvaros tika sagatavots jaunatnes salīdzinājums Polijas – Latvijas perspektīvā, proti, tika analizēta jauniešu situācija sociālajā, demogrāfiskajā, ekonomiskajā un kultūras jomā Latvijā, kā vienā no postkomunistiskajām valstīm.

Pētījumā tika iekļauti 6 tematiskie moduļi:

  1. pārmaiņas procesu kultūrsociālie un ekonomiskie cēloņi postkomunisma valstīs;
  2. socializēšanās procesi un to rezultāti: dzīves ievirzes, vērtības, jauniešu dzīves stratēģijas;
  3. izglītība un tās loma sociālās struktūras pozicionēšanā un pārmaiņā;
  4. pieaugušā dzīves uzsākšana (darbs, ģimene un privātā dzīve, brīvais laiks);
  5. atrašanās sabiedrībā;
  6. jauniešu sociālā noslanošanās un draudi sociālajai kohēzijai – virzībā uz jautājumu par jauniešu lomu pārejas procesos un sociālajās pārmaiņās (t.sk. reģionos).

Implementation period: 2013 - 2014

Customer: Polijas zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūts (Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences)

Customer feedback: See feedback here

ERAF Projekts “Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos”

(Projekta Nr. 2010/0317/2DP/ 2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142)

Projekta mērķis bija augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus. Projekts tika izstrādāts, lai sekmētu zinātnes un lauksaimniecības apakšnozares augļkopības integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem – „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” un „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”

Implementation period: 2013 - 2013

Customer: APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”

ES projekts „BALTORGPOTATO – Baltijas bioloģiskie kartupeļi pasaules tirgum”

Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības projekts „Baltic Organic Potato for the Worlds Markets (BALTORGPOTATO)” EU 38846

BALTORGPOTATO projekta mērķis bija vērsts uz bioloģisko kartupeļu audzētāju, sēklaudzētāju, zinātnisko institūtu un pārstrādātāju sadarbību, veicinot bioloģisko kartupeļu pārstrādes produktu ražošanas un realizācijas apjomu pieaugumu pasaules tirgos.

Projekta ietvaros tika īstenoti

  • Bioloģisko kartupeļu cietes ārējo tirgu novērtējums” (2011.g.),
     
  • Bioloģisko kartupeļu audzēšanas stratēģija bioloģiskās cietes ieguvei” (2012.g.), kuru ietvaros tiks izveidots Baltijas bioloģiskās cietes kartupeļu audzēšanas klasteris BALTORGPOTATO (EU38846).

Implementation period: 2011 - 2013

Customer: SIA „Aloja-Starkelsen”

Pētījums „Mantojuma lietu pārņemšanas notariāta sistēmā efektivitāte Latvijā”

Darba mērķis bija izstrādāt metodiku un izanalizēt mantojuma lietu nodošanas, no valsts pārvaldes (tiesu sistēmas) notāram, ekonomisko efektivitāti Latvijā.

Pētījuma ietvaros tika izstrādātas valsts pārvaldes funkcijas mantojumu lietu vešanā – pārņemšanā, izstrādātas notariāta efektivitātes noteikšanas metodikas un noteiktas šīs funkcijas pārņemšanas efektivitāte Latvijā 20.09.2013. konferences „Parlamenta lēmumu ex post analīze Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” vajadzībām.

Implementation period: 2013 - 2013

Customer: Latvijas Zvērinātu notāru padome

Authors: Dr. oec. Druvis Ābele

Pētījums „Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā”

Pētījumā izstrādātas demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā laikaposmam no 2011. – 2030. gadam. Pētījuma ietvaros tika pētīti iedzīvotāju migrācijas, mobilitātes, cilvēka ekonomiskās vērtības, izglītības u.c. jautājumi.

Implementation period: 2012 - 2012

Customer: Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments

Authors: Dr.hab.oec. (dem.) Pārsla Eglīte, Mg.oec. Broņislavs Ivbulis, Ilze Gņedovska